Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

Zatracone młode dusze tańczą pojebane tango...

- Bisz

June 27 2015

2316 0f0a
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viaEtien Etien
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 viaEtien Etien
3548 259e
Reposted frommisieq misieq viatransfuzja- transfuzja-
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafeatherr featherr
Reposted fromkonbeto konbeto vialifeless lifeless
3939 36b0
Reposted fromLauderdak Lauderdak viatransfuzja- transfuzja-
7340 bbdc
Reposted fromflesz flesz vialifeless lifeless
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viasteffs steffs
1734 0b6a 500

szklanka fajek.
Reposted fromhornypigeon hornypigeon vialifeless lifeless
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— kafka
Reposted fromrol rol viablubra blubra
2389 a2b3
Reposted fromsiseniorita siseniorita viasesja sesja
8096 50bb
Reposted fromnegation negation viaaknatazs aknatazs
1922 ce28
Reposted fromravena00 ravena00 viaaknatazs aknatazs
2516 4c3e 500
Reposted fromssozs ssozs viaeternaljourney eternaljourney
0984 4776
Reposted fromiamstrong iamstrong
Reposted frommichaldu michaldu

June 22 2015

1523 ccfd
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viamissDot missDot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl