Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

9547 cca6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaAnnju Annju
6747 e3d4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaaltopalto altopalto
4923 1d03
3955 3204
2197 49ed 500
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viaaltopalto altopalto
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viahope24 hope24

July 09 2015

Zatracone młode dusze tańczą pojebane tango...

- Bisz

June 27 2015

2316 0f0a
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viaEtien Etien
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 viaEtien Etien
3548 259e
Reposted frommisieq misieq viatransfuzja- transfuzja-
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafeatherr featherr
Reposted fromkonbeto konbeto vialifeless lifeless
3939 36b0
Reposted fromLauderdak Lauderdak viatransfuzja- transfuzja-
7340 bbdc
Reposted fromflesz flesz vialifeless lifeless
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viasteffs steffs
1734 0b6a 500

szklanka fajek.
Reposted fromhornypigeon hornypigeon vialifeless lifeless
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— kafka
Reposted fromrol rol viablubra blubra
2389 a2b3
Reposted fromsiseniorita siseniorita viasesja sesja
8096 50bb
Reposted fromnegation negation viaaknatazs aknatazs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl